Introduir el correu electónic utiltizat al registar-se.